KMKD TÜZÜĞÜ - KMKD

İçeriğe git

KMKD TÜZÜĞÜ

Düzenlemeler
KONYA MAARİF KOLEJLİLERDERNEĞİ TÜZÜĞÜ
I. BÖLÜM: KURULUŞ, AMAÇ, ÇALIŞMA KONULARI
     
      Madde 1- Kuruluş
    
İşbu Tüzük’te ad ve soyadları yazılı kurucular tarafından KONYA MAARİF KOLEJLİLER DERNEĞİ adı ile bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi Ankara’dadır.
Genel Merkez Genel Kurulu, yurt içinde ve yurt dışında gerek gördüğü yerlerde şube açılmasına; Genel Merkez Yönetim Kurulu ise, temsilcilikler açılmasına karar verebilir.
    
     Madde 2- Amaç
1955 yılında KONYA MAARİF KOLEJİ olarak kurulan, daha sonra KONYA ANADOLU LİSESİ ve KONYA MERAM ANADOLU LİSESİ adını almış olan okulda eğitim görmüş olanları bir araya toplayarak:
2.1. Aralarında sosyal ve kültürel dayanışmayı desteklemek,
2.2. Okullarına, okul aile birliğine, okulun sosyal ve spor faaliyetleri ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek olmak,
2.3. Mezunlar arasında iletişim ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur.
      Madde 3- Çalışma Konuları
Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere, Dernekler Kanunu’na uygun olarak:
3.1. Üye kaydeder.
3.2. Her türlü toplantılar (sergi, konferans, panel, yarışma, konser vb.) düzenler.
3.3. Her türlü yayın yapar.
3.4. Vakıf kurabilir.
3.5. Ödüller ve eğitim yardımları verebilir.
3.6. Okulun adını taşıyan derneklere, vakıflara, sosyal ve spor kulüplerine maddi ve manevi destek sağlar.
3.7. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere menkul ve gayrimenkuller alır, kiralar ve satar. Gayrimenkuller üzerinde her türlü haklar tesis edebilir ve tasarruf edebilir. Rehin ve ipotek karşılığı ödünç para alabilir.
3.8. Bağış ve yardım kabul eder.
3.9. Yardımlaşma sandığı kurar.
3.10. Okulun ve Derneğin adını taşıyan spor kulüpleri ve tiyatro kurar.
3.11. Lokal, yurt, kütüphane, kültür merkezi, müze ve benzeri tesisleri açar, işletir, kullanır, kiraya verebilir.
3.12. Yönetim Kurulu kararıyla, amaçlarıyla ilgisi bulunan alanlarda, federasyonlar, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platform oluşturabilir, platformlara katılabilir.
3.13. Faaliyetlerin yürütülmesi için uygun sayıda personel istihdam eder, bunların ücretlerini öder, sosyal haklarını temin eder.
II.BÖLÜM: ÜYELİK
      Madde 4- Derneğe üye olabilmek için:
4.1. Fiil ehliyetine sahip olan,
4.2. Orta öğretim ile ilişiğini kesmiş olan,
4.3. İlgili kanunlarda belirtilen diğer şartlara sahip olan,
4.4. Konya Maarif Koleji’nde (Konya Anadolu Lisesi’nde veya Konya Meram Anadolu Lisesi’nde) eğitim görmüş veya öğretmenlik yapmış olanlar ile eğitim görmüş olanların eşleri, Derneğe üye olabilirler.
4.5. Ayrıca okul aile birlikleri, vakıfları, sosyal ve spor kulüpleri yönetim kurullarında görev alanlar, okul personeli, okula ve derneğe emeği geçmiş olanlar Yönetim Kurulu kararı ile derneğin onur üyesi olabilirler.
Madde 5- Üyelik Aidatı
5.1. Dernek üyeleri 60.-YTL. giriş aidatı ödemekle yükümlüdürler.
5.2. Üyeler ayrıca yıllık aidat olarak 60.-YTL. ödemekle yükümlüdürler.
5.3. Yalnız, üniversite öğrencisi olan üyeler öğrencilikleri süresince giriş
aidatı ödemezler, ayrıca yıllık aidatı 12.-YTL. olarak öderler.
5.4. Aidat miktarları,Genel Merkez Genel Kurulu’nca değiştirilebilir.
Madde 6- Üyeliğe Girme
4.Maddede belirtilen şartlara sahip 5. maddeye göre giriş ve yıllık aidat ödemeyi yüklenenler, Genel Merkez veya Şube Yönetim Kurulu kararı ile Dernek üyeliğine kabul olunabilirler. Genel Merkez veya Şube Yönetim Kurulu, yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde olumlu veya olumsuz karara bağlar, sonucu ilgiliye tebliğ eder. Her üye için özel basılmış, fotoğraflı üyelik kartı tahsis edilir.
Madde 7- Üyeliğin Sona Ermesi
7.1.-Üyeler diledikleri zaman bir dilekçe ile başvurarak üyelikten çıkabilirler.
7.2. Dernek amaçları ve genel kurul kararlarına aykırı hareket edenler,
7.3. Yıllık üyelik aidatını dönemi içinde ödemeyenler,
7.4. Dernekler kanununda belirtilen şartları kaybeden üyeler,yönetim kurulunca dernekten çıkarılır ve dernekle ilgileri kesilir.
7.5. Üyelikten çıkarılanlar Genel Merkez Yönetim Kurulu’na başvurarak (tebliğ gününden sonraki 30 gün içerisinde) haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler. G.M. Yönetim Kurulu üyelikten çıkarma kararında ısrar ettiği takdirde, üyelerin Dernek Genel Kurulu’na itiraz hakkı vardır.
III.-BÖLÜM: DERNEK ORGANLARI
Madde 8- Dernek, aşağıdaki organlardan oluşur:
A. Genel Kurul.(G.M.G.K.)
B. Yönetim Kurulu.(G.M.Y.K.)
C. Denetleme Kurulu.(G.M.D.K.)
Madde 9- Genel Kurul
9.1. Genel Kurul, en yetkili organ olup,her iki yılda bir olağan olarak Mayıs ayında,Yönetim Kurulu’nca belirlenen tarihte ve düzenleyeceği gündem doğrultusunda üyelerin katılımı ile toplanır.Derneğin,Genel Merkez’e ve şubelere kayıtlı olan bütün üyeleri,Genel Merkez Genel Kurul üyesi olarak Genel Merkez Genel Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahiptirler.
9.2. Toplantı,dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.Ancak bir önceki genel kurulda karar alınması halinde veya üyelerin 2/3′ünün yazılı önerisiyle dernek adresinden farklı bir yerde de genel kurul toplanabilir.
     9.3. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden; günü, saati ve yeri,gündemi,elektronik postayla haberdar edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda,ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının;günü,saati ve yeri,gündemi,belirtilir.İlk ve ikinci toplantı tarihi arası,7 günden az,60 günden fazla olamaz.
Toplantının geri bırakılmasını gerektiren makul veya mücbir bir sebebin bulunması halinde Yönetim Kurulu,erteleme sebeplerini ve tespit edilen toplantı tarihini ilk toplantının duyurulduğu biçimde duyurarak,ikinci genel kurul toplantısını en geç 6 ay içinde gerçekleştirir.
9.4. Genel Kurul,Tüzüğe göre,Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır.İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde,ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın hazır bulunan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar;bu toplantıda katılım,dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
9.5. Toplantıda, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konular gündeme alınır.
9.6. Genel Kurulun aksine bir kararı yoksa,Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi gizli oylamayla yapılır.
9.7. Gerekli görülen hallerde,olağanüstü toplantı da yapılabilir.Yönetim Kurulu kendiliğinden veya Denetleme Kurulu veya Derneğe kayıtlı üye sayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine,en geç bir ay içerisinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Aksi halde,Denetleme Kurulu üyelerinden veya toplantı isteyen üyelerden birisinin isteği üzerine,mahallin sulh hukuk mahkemesi tarafından Dernek üyelerinden 3 kişilik bir kurul oluşturulur ve bu kurul Genel Kurulu toplar.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 10- Genel Kurulun görev ve yetkileri:
10.1. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi.
10.2. Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi.
10.3. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim kurullarının ibra edilmesi.
10.4. Yönetim Kurulunca oluşturulan bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü.
10.5.Dernek için gerekli taşınmazların satın alınması, kiralanması, mevcut taşınmazların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
10.6. Derneğin feshedilmesi.
10.7. Mevzuatta ve Tüzük’te gösterilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
10.8. Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda gerekli kararların alınması.
10.9. Vakıf, Yardımlaşma Sandığı kurulmasına karar verilmesi.
Genel Kurulda Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 11- Genel Kurulun aksine bir kararı yoksa, Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi gizli oylamayla yapılır. Seçimler dışındaki konular açık oylama ile karara bağlanır. Tüzük değişikliği, federasyona katılma konularında hazır bulunanların üçte ikisinin oyu gereklidir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde,toplantı ertelenir.
Yönetim Kurulu
Madde 12- Yönetim Kurulu Genel Kurul’da, iki yıl için, oylamayla seçilmiş yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Derneğin yürütme ve temsil organıdır.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman seçer. Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir kez toplanır. Toplantı yeter sayısı ile karar yeter sayısı(4)tür. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan, ya da özrü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan üyeler, Yönetim Kurulu’ndan ayrılmış sayılırlar.
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedek üyelerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısının altına düşerse, Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 13- Yönetim Kurulunun görevleri, Dernek çalışma alanı ve kapsamında kalmak üzere şunlardır:
A.- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, yetki belgesi düzenlemek.
B.- Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.
C.-Dernek Tüzüğünün, mevzuatın veya Genel Kurul’un kendisine verdiği görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
D.- Dernek personelini atamak veya görevlerinden uzaklaştırmak.
E.- Tüzüğün ilgili maddesi uyarınca üyelikten çıkarma kararları almak,bu kararlara yapılacak itirazları inceleyip,karara bağlamak.
F.-Derneğin üyesi olduğu federasyon tüzüğü ve çalışmaları doğrultusunda gereken faaliyetleri yürütmek.
G.-Dernek gelirlerinin belirlenmesi için alındı belgesinin bastırılmasına karar vermek.
H.- Dernek Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yaparak gereken tasarıları Genel Kurul’un onayına sunmak
Denetleme Kurulu
Madde 14- Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Kurul’da, iki yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev ve yetkileri şunlardır:
A.- Dernek hesaplarını,yılda bir denetleyerek, görüşlerini Yönetim Kuruluna bildirmek.
B.- Derneğin iş programı,bütçe tasarısı,faaliyet raporu,bilançosu hakkındaki görüşlerini bir raporla Genel Kurul’a sunmak.
C.- Yönetim Kurulu toplantılarına, oy hakkı olmaksızın katılmak.
Şubelerin Kuruluşu
Madde 15- G.M.Y.Kurulunca,üyeler arasından yetkili kılınan en az üç kişi tarafından,şubenin açılacağı yerin yetkili makamına yazılı olarak başvurulur.Kurucular,ilk olağan genel kurula kadar,”Şube Genel Kurulu”(Ş.G.K.) olarak Tüzük’te belirtilen yetkileri kullanırlar.Niteliklerini kaybeden şubeler Genel Merkez Genel Kurulu tarafından kapatılırlar.
Şubelerin Hukuki Durumu
Madde 16- Şubeler, mali ve idari yönden G.M.Y.Kurulu’nun denetim ve gözetimine tabidirler.Şubeler,mali kaynaklarını,mevzuat ve Ş.G.K.kararları doğrultusunda kullanmaları konusunda yetkili olmakla beraber,her takvim yılında sağlayacakları gelirin yüzde yirmibeşini (%25) yıl sonunda Genel Merkez’e aktarmak zorundadırlar. Şubeler;Tüzük ve G.M.Y.K.ile Ş.G.K kararları doğrultusunda Dernek amaçlarını gerçekleştirmekle görevli ve yetkilidirler.Şube kurulan yerlerdeki Genel Merkez’de kayıtlı üyelerin müracaat formlarının bir sureti kaydedilmek için,Şubeye gönderilir.Şube yönetim kurulu kararıyla Dernek üyeliğine kabul edilenler,liste halinde Genel Merkez’e gönderilir.Müracaat formlarının bir sureti de,istendiği takdirde bilgi için Genel Merkez’e gönderilir.
Şubelerin Organları ve Görevleri
Madde 17- Şubelerin organları ve görevleri şunlardır:
17.1.- Şube Genel Kurulu (Ş.G.K.)
17.2.- Şube Yönetim Kurulu (Ş.Y.K.)
17.3.- Şube Denetim Kurulu (Ş.D.K.)
Ş.G.K.,her iki yılda bir olağan olarak, Ş.Y.K’nun belirleyeceği tarihte, şubeye kayıtlı üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile çalışmalarına başlar. Ş.G.K’nun toplantıya çağrılması,ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması hali, toplantının ertelenmesi, üyelerin Genel Kurul’a katılması, toplantının açılışı ve yönetimi, başkanlık divanının seçimi, oy kullanılması ve olağan üstü Ş.G.K. toplantıları hakkında, bu Tüzüğün G.M.G.Kurulu ile ilgili maddeleri ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.
Derneğin şubelere kayıtlı olan bütün üyeleri,Genel Merkez Genel Kurul üyesi olarak Genel Merkez Genel Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahiptirler.
Ş.Y.Kurulu, Dernekler Kanununda belirtilen sınırlamalara uygun olarak,şubeye kayıtlı üyeler arasından,Şube Genel Kurulu’nun aksine bir kararı yoksa,gizli oyla seçilir.Ş.Y.Kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.
Herhangi bir sebeple Ş.Y.Kurulu’ndan ayrılan üyenin yerine, döneminin en çok oy alan yedek üyesi çağrılır ve bu üye çağrıldığı üyenin suresini tamamlar. Oyların eşit olması halinde ad çekme yoluna gidilir.
Ş.D.Kurulu, şube üyeleri arasından, Ş.Genel Kurulu’nun aksine bir kararı yoksa,Ş.G.K.’nca, gizli oyla seçilecek 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetçilerin görev süresi 2 yıldır. Sürelerini dolduran denetçiler tekrar seçilebilirler. Herhangi bir sebeple ayrılan denetçinin yerine, en çok oy alan yedek üye çağırılır ve bu üye çağrıldığı üyenin süresini tamamlar. Oyların eşit olması halinde ad çekme yoluna gidilir.
Şube organlarının görev ve yetkileri, yetki belgesi düzenlenmesi gibi, bu Tüzüğün Genel Merkez organlarının görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri doğrultusunda ve benzer şekilde düzenlenmiştir ve uygulanır.
Madde 18- Derneğin Gelirleri:
A.- Üyelik giriş ve yıllık aidatları.
B.- Dernekçe yapılan yayın, eğlence, gezi, konser ve açılacak yarışma, sergi, kurs ve benzeri faaliyetlerden sağlanacak gelirler.
C.- Yardım ve bağış kabul etme hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak,yurt içi ve yurt dışından alınacak bağış ve yardımlar.
D.- Derneğin mal varlıklarından elde edilen gelirler.
E.- Yardım ve aidat toplayacak kişiler,yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu kişiler için,yetki belgesi düzenlenir.
F.- Yönetim Kurulunca mülki amirliğe önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi,kurum ve kuruluşlardan ayni,nakdi yardım alınabilir.Bu işlemin banka aracılığıyla yapılması zorunludur.
Madde 19- Derneğin Giderleri
Giderler, dernek amacına uygun olmalı ve fatura, makbuz, fiş veya tutanak ile belgelenmelidir. Üye aylık aidatının on katına kadarki giderler için Başkan yetkilidir. Ancak bu giderlerin, izleyen ilk toplantıda yönetim kurulunun bilgisine sunulması gereklidir. Bu miktarları aşan giderler,harcamalar,Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir.
Dernek adına bankalarda hesap açılır. Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına bu hesaptan ayrı ayrı para çekme yetkisi verilir.
Madde 20- Derneğin Defterleri
Dernek aşağıdaki defterleri tutar:
A.- Üye Kayıt Defteri.
B.- Karar Defteri.
C.- Gelen Giden Evrak Defteri.
D.- İşletme Hesabı Defteri.
E.- Demirbaş Defteri.
F.- Alındı Belgesi Kayıt Defteri.
Dernek gelirleri, koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla veya banka hesabına yatırtılarak tahsil edilir. Giderler, sarf belgeleriyle yapılır.
Eksik Hükümler
Madde 21- Bu Tüzükte bulunmayan hükümler yerine, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattaki hükümler,benzer şekilde uygulanır.
Derneğin İç Denetimi
Madde 22- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir.Genel Kurul veya Yönetim Kurulu,gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 23- Dernek,amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile ve ilgili mevzuat hükümlerine göre,borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi,nakit olarak da yapılabilir.Ancak,bu borçlanma,derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek şekilde ve nitelikte yapılamaz.
Dernek Tüzüğünün Değiştirilme Şekli
Madde 24- Tüzük değişikliği,Genel kurul kararı ile yapılabilir.Genel Kurul,Tüzük değişikliği,G.K.gündeminde yer almışsa veya hazır bulunanların isteğiyle gündeme alınmışsa,görüşülebilir.Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için,Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda,ikinci toplantıda,çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı,Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu,toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3′üdür.Genel Kurul’da Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin Feshi ve Malvarlığının Tasfiye Şekli
Madde 25- Genel Kurul,her zaman Derneğin feshine karar verebilir.Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda,ikinci toplantıda,çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı,Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu,toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3′üdür.Genel Kurul’da fesih kararı,açık oyla yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Madde 26- Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde,Derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemlere,feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında ”Tasfiye Halinde Konya Maarif Kolejliler Derneği”ibaresi kullanılır.
Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak,Derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.Bu kurul,önce Derneğin hesaplarını inceler.İnceleme esnasında,derneğe ait defterler,alındı belgeleri,harcama belgeleri,tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.Tasfiye işlemleri sırasında Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para,mal ve hakları,Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir.Genel Kurul’da, devredilecek yer belirlenmemişse,Derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler,tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri,mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç,üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin, para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakkip, tasfiye kurulu tarafından durumun,yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini, tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.Bu görev,bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Madde 27- Derneğin kurucuları:
Adı Soyadı                                 Tabiyeti                     Mesleği

1.Mehmet Yaşar SEVÜK                  T.C.                       Avukat
2.Salim KOÇAK                             T.C.                       Gazeteci
3.Önal İkbal DURAN                       T.C.                       Doktor
4.Arif Hikmet ATALI                       T.C.                       Doktor
5.Celalettin ÇELEBİ                        T.C.                       Doktor
6.Emrehan HALICI                         T.C.                       Mühendis
7.Muhtar Alp ÜNER                        T.C.                       İdareci
8.Hasan KOYUNCU                         T.C.                       Ziraat Müh.
9. Eyüp Hakan DURAN                   T.C.                       Doktor
Tasarım Ali İŞERİ
Buy Safely and Securely with
İçeriğe dön