KMKD TÜZÜĞÜ - KMKD

İçeriğe git

KMKD TÜZÜĞÜ

Düzenlemeler

KONYA MAARİF KOLEJLİLER DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ

I. BÖLÜM: KURULUŞ, AMAÇ, ÇALIŞMA KONULARI
Madde 1- Kuruluş
İşbu Tuzuk’te ad ve soyadları yazılı kurucular tarafından KONYA MAARİF KOLEJLİLER
DERNEĞİ adı ile bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi Ankara’dadır.
Genel Merkez Genel Kurulu, yurt icinde ve yurt dışında gerek gorduğu yerlerde şube
acılmasına; Genel Merkez Yonetim Kurulu ise, temsilcilikler acılmasına karar verebilir.
Madde 2- Amaç
1955 yılında KONYA MAARİF KOLEJİ olarak kurulan, daha sonra KONYA ANADOLU
LİSESİ ve KONYA MERAM ANADOLU LİSESİ adını almış olan okulda eğitim gormuş olanları
bir araya toplayarak:
2.1. Aralarında sosyal ve kulturel dayanışmayı desteklemek,
2.2. Okullarına, okul aile birliğine, okulun sosyal ve spor faaliyetleri ile eğitim ve oğretim
faaliyetlerine destek olmak,
2.3. Mezunlar arasında iletişim ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Madde 3- Çalışma Konuları
Dernek, amacını gercekleştirmek uzere, Dernekler Kanunu’na uygun olarak:
3.1. Uye kaydeder.
3.2. Her turlu toplantılar (sergi, konferans, panel, yarışma, konser vb.) duzenler.
3.3. Her turlu yayın yapar.
3.4. Vakıf kurabilir.
3.5. Oduller ve eğitim yardımları verebilir.
3.6. Okulun adını taşıyan derneklere, vakıflara, sosyal ve spor kuluplerine maddi ve manevi
destek sağlar.
3.7. Derneğin amacını gercekleştirmek uzere menkul ve gayrimenkuller alır, kiralar ve satar.
Gayrimenkuller uzerinde her turlu haklar tesis edebilir ve tasarruf edebilir. Rehin ve ipotek karşılığı
odunc para alabilir.
3.8. Bağış ve yardım kabul eder.
3.9. Yardımlaşma sandığı kurar.
3.10. Okulun ve Derneğin adını taşıyan spor kulupleri ve tiyatro kurar.
3.11. Lokal, yurt, kutuphane, kultur merkezi, muze ve benzeri tesisleri acar, işletir,
kullanır, kiraya verebilir.
3.12. Yonetim Kurulu kararıyla, amaclarıyla ilgisi bulunan alanlarda, federasyonlar, vakıf,
sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gercekleştirmek uzere platform
oluşturabilir, platformlara katılabilir.
3.13. Faaliyetlerin yurutulmesi icin uygun sayıda personel istihdam eder, bunların ucretlerini
oder, sosyal haklarını temin eder.
II.BÖLÜM: ÜYELİK
Madde 4- Derneğe uye olabilmek icin:
4.1. Fiil ehliyetine sahip olan,
4.2. Orta oğretim ile ilişiğini kesmiş olan,
4.3. İlgili kanunlarda belirtilen diğer şartlara sahip olan,
4.4. Konya Maarif Koleji’nde (Konya Anadolu Lisesi’nde veya Konya Meram Anadolu
Lisesi’nde) eğitim gormuş veya oğretmenlik yapmış olanlar Derneğe uye olabilirler.
4.5. Ayrıca okul aile birlikleri, vakıfları, sosyal ve spor kulupleri yonetim kurullarında gorev
alanlar, okul personeli, okula ve derneğe emeği gecmiş olanlar Yonetim Kurulu kararı ile derneğin
1
onur uyesi olabilirler.
Madde 5- Üyelik Aidatı
5.1. Dernek uyeleri 60.-TL. giriş aidatı odemekle yukumludurler.
5.2. Uyeler ayrıca yıllık aidat olarak 60.-TL. odemekle yukumludurler.
5.3. Yalnız, universite oğrencisi olan uyeler oğrencilikleri suresince giriş
aidatı odemezler, ayrıca yıllık aidatı 12.-TL. olarak oderler.
5.4. Aidat miktarları,Genel Merkez Genel Kurulu’nca değiştirilebilir.
Madde 6- Üyeliğe Girme
Tuzuğun 4. Maddesinde belirtilen şartlara sahip olan ve 5. Maddeye gore giriş ve yıllık aidat
odemeyi yuklenenler, Dernek uyeliğine girmek icin, Dernek uyesi iki kişinin referansıyla Genel
Merkez Yonetim Kurulu Başkanlığına ya da, Şube Yonetim Kurulu Başkanlığına dilekceyle
başvuru yapılabilirler; başvurular, en cok 30 gun icinde olumlu veya olumsuz karara bağlanır ve
sonucu ilgiliye bildirilir. Her uye icin ozel basılmış, fotoğraflı uyelik kartı duzenlenir. İkametgahı
değişen uyelerin kayıtları, ikametgahlarının olduğu yere gonderilir.
Madde 7- Üyeliğin Sona Ermesi
7.1.-Uyeler diledikleri zaman bir dilekce ile başvurarak uyelikten cıkabilirler,
7.2. Dernek amacları ve genel kurul kararlarına aykırı hareket edenler,
7.3. Yıllık uyelik aidatını donemi icinde odemeyenler,
7.4. Dernekler kanununda belirtilen şartları kaybeden uyeler,yonetim kurulunca dernekten
cıkarılır ve dernekle ilgileri kesilir.
7.5. Uyelikten cıkarılanlar Genel Merkez Yonetim Kurulu’na başvurarak (tebliğ gununden
sonraki 30 gun icerisinde) haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler. G.M. Yonetim
Kurulu uyelikten cıkarma kararında ısrar ettiği takdirde, uyelerin Dernek Genel Kurulu’na itiraz
hakkı vardır.
III.-BÖLÜM: DERNEK ORGANLARI
Madde 8- Dernek, aşağıdaki organlardan oluşur:
A. Genel Kurul.(G.M.G.K.)
B. Yonetim Kurulu.(G.M.Y.K.)
C. Denetleme Kurulu.(G.M.D.K.)
Madde 9- Genel Kurul
9.1. Genel Kurul, en yetkili organ olup,her üç yılda bir olağan olarak Mayıs ayında,Yonetim
Kurulu’nca belirlenen tarihte ve duzenleyeceği gundem doğrultusunda uyelerin katılımı ile
toplanır.Derneğin,Genel Merkez uyeleri, Şube Yonetim Kurulu Başkanı , Şube Yonetim ve
Denetleme Kurulu asıl uyeleri,Genel Merkez Genel Kurul uyesi olarak Genel Merkez Genel
Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahiptirler.
9.2. Toplantı,dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.Ancak bir onceki genel kurulda karar
alınması halinde veya uyelerin 2/3′unun yazılı onerisiyle dernek adresinden farklı bir yerde de genel
kurul toplanabilir.
9.3. Genel Kurula katılacak uyeler en az 15 gun onceden; gunu, saati ve
yeri,gundemi,elektronik postayla haberdar edilmek suretiyle toplantıya cağrılır.Bu cağrıda,ilk
toplantıda coğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının;gunu,saati ve
yeri,gundemi,belirtilir.İlk ve ikinci toplantı tarihi arası,7 gunden az,60 gunden fazla olamaz.
Toplantının geri bırakılmasını gerektiren makul veya mucbir bir sebebin bulunması halinde
Yonetim Kurulu,erteleme sebeplerini ve tespit edilen toplantı tarihini ilk toplantının duyurulduğu
2
bicimde duyurarak,ikinci genel kurul toplantısını en gec 6 ay icinde gercekleştirir.
9.4. Genel Kurul,Tuzuğe gore,Genel Kurula katılma hakkı bulunan uyelerin yarısından bir
fazlasının katılımı ile toplanır.İlk toplantıda yeterli coğunluk sağlanamadığı takdirde,ikinci toplantı
coğunluk aranmaksızın hazır bulunan uyelerle acılır ve Genel Kurul calışmalarına başlar;bu
toplantıda katılım,dernek yonetim ve denetleme kurulları uye tam sayısı toplamının iki katından az
olamaz.
9.5. Toplantıda, yalnız gundemde yer alan maddeler goruşulur. Ancak toplantıda hazır bulunan
uyelerin en az onda biri tarafından genel kurul divanının oluşması ve goreve başlamasından once
yazılı olarak goruşulmesi istenen konular gundeme alınır.
9.6. Genel Kurulun aksine bir kararı yoksa,Yonetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek
uyelerinin secimi gizli oylamayla yapılır.
9.7. Gerekli gorulen hallerde,olağanustu toplantı da yapılabilir.Yonetim Kurulu
kendiliğinden veya Denetleme Kurulu veya Derneğe kayıtlı uye sayısının beşte birinin yazılı isteği
uzerine,en gec bir ay icerisinde Genel Kurulu olağanustu toplantıya cağırır. Aksi halde,Denetleme
Kurulu uyelerinden veya toplantı isteyen uyelerden birisinin isteği uzerine,mahallin sulh hukuk
mahkemesi tarafından Dernek uyelerinden 3 kişilik bir kurul oluşturulur ve bu kurul Genel Kurulu
toplar.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 10- Genel Kurulun görev ve yetkileri:
10.1. Yonetim ve Denetim Kurullarının secilmesi.
10.2. Dernek Tuzuğu’nun değiştirilmesi.
10.3. Yonetim ve Denetim Kurulu raporlarının goruşulmesi, Yonetim ve Denetim kurullarının
ibra edilmesi.
10.4. Yonetim Kurulunca oluşturulan butcenin goruşulmesi, aynen veya değiştirilerek kabulu.
10.5.Dernek icin gerekli taşınmazların satın alınması, kiralanması, mevcut taşınmazların
satılması konusunda Yonetim Kuruluna yetki verilmesi.
10.6. Derneğin feshedilmesi.
10.7. Mevzuatta ve Tuzuk’te gosterilen diğer gorevlerin yerine getirilmesi.
10.8. Derneğin amac ve calışma konuları doğrultusunda gerekli kararların alınması.
10.9. Vakıf, Yardımlaşma Sandığı kurulmasına karar verilmesi.
Genel Kurulda Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 11- Genel Kurulun aksine bir kararı yoksa, Yonetim Kurulu ile Denetim Kurulu asıl
ve yedek uyelerinin secimi gizli oylamayla yapılır. Secimler dışındaki konular acık oylama ile
karara bağlanır. Tuzuk değişikliği, federasyona katılma konularında hazır bulunanların ucte ikisinin
oyu gereklidir. Coğunluk sağlanamadığı takdirde,toplantı ertelenir.
Yönetim Kurulu
Madde 12- Yonetim Kurulu Genel Kurul’da, uc yıl icin, oylamayla secilmiş yedi asıl ve yedi
yedek uyeden oluşur. Yonetim Kurulu, Derneğin yurutme ve temsil organıdır.
Yonetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir
Sayman secer. Yonetim Kurulu, en az iki ayda bir kez toplanır. Toplantı yeter sayısı ile karar yeter
sayısı(4)tur. Ozursuz olarak ust uste uc toplantıya katılmayan, ya da ozru olsa dahi bir calışma
donemi icinde duzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan uyeler, Yonetim
Kurulu’ndan ayrılmış sayılırlar.
Yonetim Kurulu uye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedek uyelerin de getirilmesinden sonra,
uye tam sayısının yarısının altına duşerse, Genel Kurul, mevcut yonetim kurulu uyeleri ve
denetleme kurulu tarafından bir ay icinde toplantıya cağrılır. Cağrının yapılmaması halinde, dernek
uyelerinden birinin başvurması uzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek
3
uyeleri arasından sececeği uc kişiyi, bir ay icinde genel kurulu toplamakla gorevlendirir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 13- Yönetim Kurulunun görevleri, Dernek calışma alanı ve kapsamında kalmak
uzere şunlardır:
A.- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi uyelerinden bir veya birkacına yetki vermek,
yetki belgesi duzenlemek.
B.- Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek doneme ait butceyi
hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.
C.-Dernek Tuzuğunun, mevzuatın veya Genel Kurul’un kendisine verdiği gorevleri yerine
getirmek ve yetkileri kullanmak.
D.- Dernek personelini atamak veya gorevlerinden uzaklaştırmak.
E.- Tuzuğun ilgili maddesi uyarınca uyelikten cıkarma kararları almak,bu kararlara yapılacak
itirazları inceleyip,karara bağlamak.
F.-Derneğin uyesi olduğu federasyon tuzuğu ve calışmaları doğrultusunda gereken faaliyetleri
yurutmek.
G.-Dernek gelirlerinin belirlenmesi icin alındı belgesinin bastırılmasına karar vermek.
H.- Dernek Tuzuğu ile yonetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin calışmalar
yaparak gereken tasarıları Genel Kurul’un onayına sunmak
Denetleme Kurulu
Madde 14- Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Kurul’da, uc yıl icin secilen uc asıl ve uc
yedek uyeden oluşur. Gorev ve yetkileri şunlardır:
A.- Dernek hesaplarını,yılda bir denetleyerek, goruşlerini Yonetim Kuruluna bildirmek.
B.- Derneğin iş programı,butce tasarısı,faaliyet raporu,bilancosu hakkındaki goruşlerini bir
raporla Genel Kurul’a sunmak.
C.- Yonetim Kurulu toplantılarına, oy hakkı olmaksızın katılmak.
Şubelerin Kuruluşu
Madde 15- G.M.Y.Kurulunca,uyeler arasından yetkili kılınan en az uc kişi tarafından,şubenin
acılacağı yerin yetkili makamına yazılı olarak başvurulur.Kurucular,ilk olağan genel kurula
kadar,”Şube Genel Kurulu”(Ş.G.K.) olarak Tuzuk’te belirtilen yetkileri kullanırlar.Niteliklerini
kaybeden şubeler Genel Merkez Genel Kurulu tarafından kapatılırlar.
Şubelerin Hukuki Durumu
Madde 16- Şubeler, mali ve idari yonden G.M.Y.Kurulu’nun denetim ve gozetimine
tabidirler.Şubeler,mali kaynaklarını,mevzuat ve Ş.G.K.kararları doğrultusunda kullanmaları
konusunda yetkili olmakla beraber,her takvim yılında sağlayacakları gelirin yuzde yirmibeşini
(%25) yıl sonunda Genel Merkez’e aktarmak zorundadırlar.
Şubeler;Tuzuk ve G.M.Y.K.ile Ş.G.K kararları doğrultusunda Dernek amaclarını
gercekleştirmekle gorevli ve yetkilidirler.Şube kurulan yerlerdeki Genel Merkez’de kayıtlı uyelerin
muracaat formlarının bir sureti kaydedilmek icin,Şubeye gonderilir.Şube yonetim kurulu kararıyla
Dernek uyeliğine kabul edilenler,liste halinde Genel Merkez’e gonderilir.Muracaat formlarının bir
sureti de,istendiği takdirde bilgi icin Genel Merkez’e gonderilir.
Şubelerin Organları ve Görevleri
Madde 17- Şubelerin organları ve görevleri şunlardır:
4
17.1.- Şube Genel Kurulu (Ş.G.K.)
17.2.- Şube Yonetim Kurulu (Ş.Y.K.)
17.3.- Şube Denetim Kurulu (Ş.D.K.)
Ş.G.K.,her uc yılda bir olağan olarak, Ş.Y.K’nun belirleyeceği tarihte, şubeye kayıtlı uyelerin
yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile calışmalarına başlar. Ş.G.K toplantısı Genel Merkez
Genel Kurul toplantısından once yapılır. Aksi durumda Genel Merkez Genel Kurul toplantısına
Ş.Y.K. ve Ş.D.K. uyeleri katılamazlar. Ş.G.K’nun toplantıya cağrılması,ilk toplantıda coğunluk
sağlanamaması hali, toplantının ertelenmesi, uyelerin Genel Kurul’a katılması, toplantının acılışı ve
yonetimi, başkanlık divanının secimi, oy kullanılması ve olağan ustu Ş.G.K. toplantıları hakkında,
bu Tuzuğun G.M.G.Kurulu ile ilgili maddeleri ve Dernekler Kanunu hukumleri uygulanır.
Ş.Y.Kurulu, Dernekler Kanununda belirtilen sınırlamalara uygun olarak,şubeye kayıtlı uyeler
arasından,Şube Genel Kurulu’nun aksine bir kararı yoksa,gizli oyla secilir.Ş.Y.Kurulu, 5 asıl ve 5
yedek uyeden oluşur.Gorev suresi 3 yıldır.
Herhangi bir sebeple Ş.Y.Kurulu’ndan ayrılan uyenin yerine, doneminin en cok oy alan yedek uyesi
cağrılır ve bu uye cağrıldığı uyenin suresini tamamlar. Oyların eşit olması halinde ad cekme yoluna
gidilir.
Ş.D.Kurulu, şube uyeleri arasından, Ş.Genel Kurulu’nun aksine bir kararı yoksa,Ş.G.K.’nca,
gizli oyla secilecek 3 asıl ve 3 yedek uyeden oluşur. Denetcilerin gorev suresi 3 yıldır. Surelerini
dolduran denetciler tekrar secilebilirler. Herhangi bir sebeple ayrılan denetcinin yerine, en cok oy
alan yedek uye cağırılır ve bu uye cağrıldığı uyenin suresini tamamlar. Oyların eşit olması halinde
ad cekme yoluna gidilir.
Şube organlarının gorev ve yetkileri, yetki belgesi duzenlenmesi gibi, bu Tuzuğun Genel
Merkez organlarının gorev ve yetkilerine ilişkin hukumleri doğrultusunda ve benzer şekilde
duzenlenmiştir ve uygulanır.
Madde 18- Derneğin Gelirleri:
A.- Uyelik giriş ve yıllık aidatları.
B.- Dernekce yapılan yayın, eğlence, gezi, konser ve acılacak yarışma, sergi, kurs ve benzeri
faaliyetlerden sağlanacak gelirler.
C.- Yardım ve bağış kabul etme hakkındaki mevzuat hukumlerine uygun olarak,yurt ici ve
yurt dışından alınacak bağış ve yardımlar.
D.- Derneğin mal varlıklarından elde edilen gelirler.
E.- Yardım ve aidat toplayacak kişiler,yonetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu kişiler
icin,yetki belgesi duzenlenir.
F.- Yonetim Kurulunca mulki amirliğe onceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki
kişi,kurum ve kuruluşlardan ayni,nakdi yardım alınabilir.Bu işlemin banka aracılığıyla yapılması
zorunludur.
Madde 19- Derneğin Giderleri
Giderler, dernek amacına uygun olmalı ve fatura, makbuz, fiş veya tutanak ile belgelenmelidir.
Uye aylık aidatının on katına kadarki giderler icin Başkan yetkilidir. Ancak bu giderlerin, izleyen ilk
toplantıda yonetim kurulunun bilgisine sunulması gereklidir. Bu miktarları aşan
giderler,harcamalar,Yonetim Kurulu kararıyla yapılabilir.
Dernek adına bankalarda hesap acılır. Yonetim Kurulu uyelerinden bir veya birkacına bu
hesaptan ayrı ayrı para cekme yetkisi verilir.
Madde 20- Derneğin Defterleri
Dernek aşağıdaki defterleri tutar:
A.- Uye Kayıt Defteri.
B.- Karar Defteri.
C.- Gelen Giden Evrak Defteri.
D.- İşletme Hesabı Defteri.
E.- Demirbaş Defteri.
F.- Alındı Belgesi Kayıt Defteri.
G.-
Dernek gelirleri, kocanlı ve sıra numaralı makbuzlarla veya banka hesabına yatırtılarak tahsil
edilir. Giderler, sarf belgeleriyle yapılır.
Eksik Hükümler
Madde 21- Bu Tuzukte bulunmayan hukumler yerine, Medeni Kanun ve Dernekler
Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattaki hukumler,benzer şekilde uygulanır.
Derneğin İç Denetimi
Madde 22- Dernekte Genel Kurul, Yonetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından ic
denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul,
Yonetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim
Kurulunun yukumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en gec yılda bir defa Derneğin denetimi gercekleştirilir.Genel
Kurul veya Yonetim Kurulu,gerek gorulen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim
kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 23- Dernek,amacını gercekleştirmek ve faaliyetlerini yurutebilmek icin ihtiyac
duyulması halinde Yonetim Kurulu kararı ile ve ilgili mevzuat hukumlerine gore,borclanma
yapabilir. Bu borclanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi,nakit olarak da
yapılabilir.Ancak,bu borclanma,derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve
Derneği odeme gucluğune duşurecek şekilde ve nitelikte yapılamaz.
Dernek Tüzüğünün Değiştirilme Şekli
Madde 24- Tüzük değişikliği,Genel kurul kararı ile yapılabilir.Genel Kurul,Tuzuk
değişikliği,G.K.gundeminde yer almışsa veya hazır bulunanların isteğiyle gundeme
alınmışsa,goruşulebilir.Genel Kurul’da tuzuk değişikliği yapılabilmesi icin,Genel Kurula katılma
hakkı bulunan uyelerin 2/3 coğunluğu aranır.Coğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının
ertelenmesi durumunda,ikinci toplantıda,coğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan uye
sayısı,Yonetim ve Denetim Kurulları uye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tuzuk değişikliği icin gerekli olan karar coğunluğu,toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı
bulunan uyelerin oylarının 2/3′udur.Genel Kurul’da Tuzuk değişikliği oylaması acık olarak yapılır.
Derneğin Feshi ve Malvarlığının Tasfiye Şekli
Madde 25- Genel Kurul,her zaman Derneğin feshine karar verebilir.Genel Kurul’da fesih
konusunun goruşulebilmesi icin Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan uyelerin 2/3 coğunluğu
aranır.Coğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda,ikinci
toplantıda,coğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan uye sayısı,Yonetim ve Denetim Kurulları
uye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi icin gerekli olan karar coğunluğu,toplantıya katılan ve oy
kullanma hakkı bulunan uyelerin oylarının 2/3′udur.Genel Kurul’da fesih kararı,acık oyla yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Madde 26- Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde,Derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi
son Yonetim Kurulu uyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemlere,feshe ilişkin Genel
6
Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren
başlanır.Tasfiye suresi icinde butun işlemlerde dernek adında ”Tasfiye Halinde Konya Maarif
Kolejliler Derneği”ibaresi kullanılır.
Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak,Derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini
baştan sonuna kadar tamamlamakla gorevli ve yetkilidir.Bu kurul,once Derneğin hesaplarını
inceler.İnceleme esnasında,derneğe ait defterler,alındı belgeleri,harcama belgeleri,tapu ve banka
kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yukumlulukleri bir tutanağa
bağlanır.Tasfiye işlemleri sırasında Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil
edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borcların odenmesinden sonra kalan para,mal ve hakları,Genel
Kurul’da belirlenen yere devredilir.Genel Kurul’da, devredilecek yer belirlenmemişse,Derneğin
bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla uyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tum işlemler,tasfiye tutanağında gosterilir ve tasfiye işlemleri,mulki idare
amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek sureler haric,uc ay icinde tamamlanır.
Derneğin, para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını muteakkip,
tasfiye kurulu tarafından durumun,yedi gun icinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin
mulki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini, tasfiye kurulu sıfatıyla son yonetim kurulu uyeleri saklamakla
gorevlidir.Bu gorev,bir yonetim kurulu uyesine de verilebilir.Bu defter ve belgelerin saklanma
suresi beş yıldır.
Madde 27- Derneğin kurucuları:
Adı Soyadı Tabiyeti Mesleği
1.Mehmet Yaşar SEVUK T.C. Avukat
2.Salim KOCAK T.C. Gazeteci
3.Onal İkbal DURAN T.C. Doktor
4.Arif Hikmet ATALI T.C. Doktor
5.Celalettin CELEBİ T.C. Doktor
6.Emrehan HALICI T.C. Muhendis
7.Muhtar Alp UNER T.C. İdareci
8.Hasan KOYUNCU T.C. Ziraat Muh.
9. Eyup Hakan DURAN T.C. Doktor


Tasarım Ali İŞERİ
Buy Safely and Securely with
İçeriğe dön